"Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości."

   Kancelaria zapewnia fachową obsługę dając tym samym naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa, a także pewności przy dokonywaniu czynności notarialnych.
 
   Realizujemy pełen wachlarz czynności notarialnych, mieszczących się w zakresie kompetencji notariuszy zgodne z Ustawą Prawo o notariacie.
 
   W szczególności notariusz:
         - sporządza akty notarialne
         - sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
         - sporządza poświadczenia:
               - własnoręczności podpisu
               - zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
                  daty okazania dokumentu
               - pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
         - doręcza oświadczenia
         - spisuje protokoły
         - sporządza protesty weksli i czeków
         - przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
         - sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
         - sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
         - sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego,
            z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
         - sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów
 
   Kancelaria udziela szczegółowych informacji w zakresie dokonywanych czynności notarialnych. Czynności takie jak: poświadczanie zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów -  dokonujemy na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, a dodatkowo mając  na uwadze potrzeby naszych Klientów dokonujemy czynności notarialnych poza godzinami pracy Kancelarii oraz w dni wolne od pracy.
strona www

Kancelaria Notarialna Olsztyn  Notariusz Olsztyn